PEDAGOGICKÉ POJETÍ

PEDAGOGICKÉ POJETÍ IVANČICKÉHO LESNÍHO KLUBU „ZA HUMNY“

Dětský lesní klub Za humny je nekomerční neziskovou iniciativou, která chce nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání jako rovnocennou alternativu státním mateřským školám. Je založena na otevřené partnerské spolupráci všech zúčastněných – rodičů, dětí a pedagogů. Jsme členy Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a podporuje sdílení zkušeností o fungování a programu lesních mateřský škol/klubů. Asociace připravuje také podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.
Při naší činnosti je pro nás také důležitý ekologický rozměr a provoz klubu.

Naše hlavní inspirace:

Lesní mateřské školy v Německu a ve Skandinávii

“Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá”. Děti předškolního věku najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počítadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Neznamená to však, že děti z lesní MŠ nepoznají “výdobytky civilizace,” naopak. V zimě si děti uvědomí krásu teplého domova, po celý rok cestují veřejnou dopravou za různými návštěvami a účastní se kulturních a jiných společenských událostí ve svém okolí.
(zdroj: Asociace lesních mateřských škol – www.lesnims.cz)

Naším prvotním zájmem je proto pobyt venku za jakéhokoliv počasí v jakoukoliv roční dobu. Do zděného zázemí se uchylujeme jen na dobu nezbytně nutnou v rámci odpoledního odpočinku či při velké nepřízni počasí. Děti si tedy hrají a jsou vzdělávány skrze prožitky v přírodě, které je tak vedou k přirozenému a respektujícímu vztahu člověka s přírodou. Proto do našeho konceptu zahnujeme činnosti, které tento vztah v dětech prohlubují a upevňují (sbírání léčivých bylin a jejich zpracování, kompostování, třídění odpadu, čištění lesa a studánek, krmení zvířat v zimě, úcta ke všemu živému).
Velmi důležitým prvkem ve výchově malých dětí je volná hra, která patří k nejpřirozenějším projevům dětí předškolního věku a v níž se uplatňuje – respektive zrcadlí – nápodoba. Volná hra umožňuje dětem svobodně rozvíjet fantazii, motoriku, učit se sociálním vztahům a dávat možnost uplatnění volním projevům nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.

Pedagogický tým –  naladění a sladění průvodci

Každý jsme jiný. Jsou ale principy, které jsme přijali za společné a vzájemně se podporujeme v jejich naplňování.
Jsme průvodci našich dětí jejich životy, stejně tak jsou ony průvodci našich životů. Tato vzájemnost přináší i vzájemnou úctu a respekt.
Pokoušíme se sladit s rozpoložením dětí, proto mezi ně nevstupujeme s pevným a neměnným plánem, ale program podle situace pružně přizpůsobujeme.
Vnímáme závazek, kterým je finanční energie získávaná od rodičů na provoz lesního klubu včetně odměn pedagogů. Všichni se potýkáme s otázkou: “Jsou rodiče spokojeni? Odpovídá kvalita a množství her, úkolů a činností očekávání rodičů?” Zároveň vnímáme, že protihodnotou rodičovského vkladu nemá být co nejdelší seznam oněch her, úkolů a činností s dětmi. Stejně cenná jako sebepoutavější činnost je i chvíle zastavení a klidu.
To vše děti modeluje, inspiruje, vytváří základy vnímání světa a hledání svého místa v něm. Proto se jako pedagogický tým vzájemně podporujeme v principu: protihodnotou rodičovské finanční energie je náš čas strávený s dětmi. To vše se děje v otevřené náruči Matky Přírody, věčně proměnlivé, moudré a inspirativní. Děti zažívají na vlastní kůži všechna roční období a rodiče spolu s nimi zjišťují, že “nejhorší počasí je z okna”. Tím se zvyšuje jejich odolnost ve zhýčkané atmosféře západního světa, roste jejich samostatnost a svobodný duch.
Zástupci pedagogického týmu v loňském školním roce úspěšně absolvovali roční vzdělávací projekt organizovaný Muzeem Říčany a Asociací lesních mateřských škol ČR “Učíme řemesla” a to v oblastech “Textil” a “Dřevo”. Na konci června spolu byli průvodci na čtyřdenní pracovní cestě v Tatrách, kde se věnovali Standardům kvality a Etickému kodexu průvodců lesních mateřských škol – naše školka se chce přihlásit mezi certifikované lesní školky ČR, a tím být pro rodiče jasně komunikovaným kvalitním partnerem. Též jsme se na přelomu července a srpna účastnili pětidenní Letní školy lesních mateřských škol v Praze na Toulcově dvoře. Jsme držiteli titulu “Školka blízká přírodě”.


Můžete si přečíst i rozhovor s Martinou Turečkovou v ivančickém zpravodaji 5/2023.