MĚSÍČNÍ HOUPAČKA

logo-meshoup


Měsíční Houpačka je sdružením osob převážně matek a otců a jejich rodinných příslušníků, které jim umožňuje vzájemně se potkávat, aktivně využívat svých schopností a znalostí a realizovat jim a jejich dětem svépomocnou a vzájemnou výpomoc. Jsme dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy rodičů a dětí, podporuje individuální rozvoj jejich osobnosti, vychovává sebe, své děti a své okolí k vzájemné úctě a toleranci.

Získáváme odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí a dospělých a tyto poznatky využíváme ve své činnosti.

Od roku 2010 provozujeme lesní mateřskou školku Za humny.

V současnosti se potkáváme především na Bytových seminářích a na ženských kruzích (opakovaně podporováno JMK) a též na venkovních akcích pro veřejnost (opakovaně podporováno Městem Ivančice).


MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek

SÍDLO: Hřbitovní 29, 664 91 Ivančice

: 27053318

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Mgr. Martina Turečková tel. 603 576 988 tureckova.martina@gmail.com
PharmDr. Jana Strieglerová tel. 731 604 783 jstrieglerova@seznam.cz
Pavlína Zimmermannová tel. 603 807 906 pavlina.zim@seznam.cz

 

 

 


Výroční zpráva 2015

vyrocni-zprava-2015


STANOVY SPOLKU

I. Název

MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH)
Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

II. Charakteristika MH

a) Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením vzniklým podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

III. Poslání a cíle MH

a) MH je sdružením osob převážně matek a otců a jejich rodinných příslušníků, které jim
umožňuje vzájemně se potkávat, aktivně využívat svých schopností a znalostí a
realizovat jim a jejich dětem svépomocnou a vzájemnou výpomoc.
b) MH je založeno jako dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy rodičů a
dětí, podporuje individuální rozvoj jejich osobnosti, vychovává sebe, své děti a své
okolí k vzájemné úctě a toleranci.
c) MH získává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí a dospělých a tyto
poznatky využívá ve své činnosti.
d) Úlohu rodiny při výchově dítěte považuje spolek za nezastupitelnou a prvořadou.
e) Ve své vzdělávací činnosti se zaměřuje především na rodiny s dětmi, rodiče a na oblast předškolní a školní výchovy.
f) MH spolupracuje a rozvíjí partnerství s jinými organizacemi a orgány státní správy i
místní samosprávy.
g) MH povzbuzuje obnovení občanského postoje a podporuje takový společenský vývoj,
který vytváří podmínky pro zdravý a svobodný život.
h) MH propaguje zdravý životní styl a principy udržitelného rozvoje.
i) MH vyhledává finanční prostředky pro vybavení prostor spolku, jeho prezentaci a
propagaci, na provozní a mzdové náklady a na organizování vzdělávacích a kulturních
aktivit.

IV. Formy činnosti MH

a) praktická činnost v souladu s posláním a cíli uvedenými v článku III.
b) informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky, ostatními iniciativami a rodiči
c) pořádání kroužků, seminářů, přednášek, pobytů v přírodě a akcí pro veřejnost
d) provozování Lesního klubu inspirovaného lesní mateřskou školou
e) praktická podpora rodin, poskytování vybaveného a bezpečného zázemí pro svépomocné
aktivity a vzájemnou výpomoc
f) poradenství a konzultace pro jednotlivce i organizace
g) neziskové podnikání, benefiční a další aktivity jako vedlejší činnost spolku, z nichž bude
výtěžek směřovat výhradně k naplnění cílů spolku uvedených v článku III.

V. Členství MH

Členem MH se může stát každý občan, který souhlasí s jeho stanovami, je starší 16 let,
podá písemnou žádost o členství a tato žádost je schválena správní radou.
1) Práva členů

 • podílet se na všech formách činnosti spolku
 • být volen do všech orgánů spolku
 • být pravidelně informován o veškeré činnosti spolku
 • podávat návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti spolku

2) Povinnosti členů

 • dodržovat stanovy spolku
 • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
 • platit členské příspěvky
 • dodržovat vnitřní předpisy

3) Čestné členství

a) Rada může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činnosti spolku.
b) S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
c) Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze
ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku.
d) Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání členských schůzí,
včetně možnosti hlasovat. Čestní členové nemusejí hradit členské příspěvky, jsou-li
stanoveny.
e) Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku.

4) Vyloučení členů
a) Členská schůze může odejmout členství členovi spolku ohrozí-li svým chováním
dobrou pověst spolku.
b) Členská schůze může odejmout členství členovi spolku při neplacení členských
příspěvků.

VI. Orgány MH

Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Rada
3. Výkonný tým

1) Členská schůze

 • je nejvyšším orgánem spolku
 • tvoří ji všichni členové spolku
 • svolává ji výkonný tým na žádost členů nebo dle potřeby, minimálně 1x ročně
 • přijímá a mění stanovy
 • stanovuje výši a četnost placení členských příspěvků
 • projednává výroční zprávu
 • odvolává a schvaluje jednotlivé členy správní rady
 • bere na vědomí rozpočet spolku a roční účetní závěrku
 • schvaluje zánik a sloučení spolku,
 • rozhoduje o odejmutí členství
 • rozhoduje o majetkovém vypořádání spolku při jeho zániku
 • Členská schůze se svolává mailem nejméně 30 dnů před termínem jednání.

Mimořádnou členskou schůzi lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve
lhůtě 5 dnů před termínem jednání.
Přítomní členové spolku se zapisují do prezenční listiny. Členské schůze se mohou
zúčastnit i čestní členové spolku a z rozhodnutí rady i další přizvaní hosté. Čestní
členové spolku a hosté se zapisují do prezenční listiny čestných členů a hostů.

Členská schůze může rozhodovat tajným hlasováním v případě volby orgánů spolku.
O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:

 • název, sídlo a IČO spolku
 • místo a čas konání schůze
 • jméno a příjmení předsedajícího
 • popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze
 • rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledků hlasování
 • obsah protestu člena spolku, týkajícího se rozhodnutí členské schůze, jestliže o to protestující požádá
 • listinu přítomných členů.

Zápis z členské schůze bude zasílán členům mailem. Zápisy o členské schůzi se
uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence a každý člen spolku je
oprávněn na požádání do zápisů nahlížet.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.
Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

2) Správní rada
Rada je rozhodovacím orgánem sdružení v době mezi členskými schůzemi. Má 7
členů. Členy správní rady volí a odvolává členská schůze. Rada zasedá dle potřeby.
Funkční období správní rady je na dobu neurčitou.
Správní rada:

 • řídí a koordinuje činnost spolku
 • naplňuje cíl činnosti spolku
 • projednává a schvaluje plán akcí
 • svolává členskou schůzi
 • schvaluje rozpočet spolku a roční účetní závěrku
 • schvaluje vnitřní předpisy spolku
 • vydává výroční zprávu spolku
 • volí ze svých řad výkonný tým
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů

Členství ve správní radě zaniká:

 • odstoupením
 • úmrtím
 • odvoláním členskou schůzí
 • zánikem členství ve sdružení

Návrh rozpočtu předkládá radě výkonný tým.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rada
rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
člena výkonného týmu.

3) Výkonný tým

 • je statutárním zástupcem spolku
 • je tříčlenný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci
 • řídí běžný chod spolku
 • je členem správní rady
 • může být v pracovněprávním vztahu ke spolku
 • je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace

Jednání jménem spolku:
Jménem spolku jedná navenek výkonný tým. Každý člen výkonného týmu může
jednat samostatně. V případě manipulace s financemi spolku může člen výkonného
týmu nakládat samostatně s částkou jen do výše max. 20 tis. Kč.

Podepisování se jménem spolku se děje tak, že jeden člen výkonného týmu připojí k
psanému nebo tištěnému názvu sdružení svůj podpis.

Člen týmu je povinen informovat o úkonech, které učinil jménem spolku, ostatní členy
týmu.

VII. Hospodaření MH

1. Příjmy spolku tvoří zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
b) členské příspěvky
c) dotace z rozpočtu Evropské Unie, státu, krajů a obcí
d) výtěžek z benefičního prodeje a benefičních akcí
e) další příjmy z neziskové činnosti jako vedlejší činnosti spolku směřující
k získávání finančních prostředků pro uskutečňování základních cílů uvedených
v článku III.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v článku III.
a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. IV. těchto stanov.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný tým, který každoročně předkládá členské
schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného správní radou.

VIII. Zánik MH

O zániku spolku rozhoduje usnášeníschopná členská schůze. V případě zániku jmenuje
členská schůze minimálně tříčlennou likvidační komisi, která rozhodne také o použití
majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze
jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá podobnou
neziskovou činností.

V Ivančicích dne 26. 5. 2015